کتب

کتاب : توسعه پذیری معانی الفاظ قران کریم    سال چاپ   1394    انتشارات سرافراز - کرج  

کتاب : پرسشگری خداوند در قرآن کریم    سال چاپ 1396          انتشارات ملرد - کرج .

کتاب : وجه و سیما در قرآن کریم           سال چاپ 1397           انتشارات سر افراز - کرج.