زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

زمینه های مطالعاتی شامل :

تحقیق در مباحث معارف قرآن و نهج البلاغه

-پژوهش در مسائل تخصصی رشته علوم قرآن و حدیث -

-  حوزه روش ها و گرایش های تفسیری -

- مطالعات ادبیات عرب و ترجمه متون عربی .