برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکاتب و روشهای تفسیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فقه الحدیث ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان جوامع حدیثی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری پنج شنبه ساعت 9-11
عنوان فقه الحدیث ( جبرانی دکتری)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
عنوان آشنایی با علوم قرآنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان درایه الحدیث
مقطع تحصیلی کارشناسی