روحیه نظیری پور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان وادبیات انگلیسی سال 94-95

مدیر نمایشگاه بین المللی اقلیم شناسی 82

مدیر روابط بین الملل معاونت پژوهشی مرکز گفتگوی تمدن ها 80

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی

مکتب های ادبی

رویکردهای نقد ادبی 

تاریخ نقد ادبی

نمایشنامه 

دستور نگارش

روش تحقیق 

رمان 

مقله نویسی 

سوابق پژوهشی