مهرداد مولودی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
کارشناسی ارشد۱۳۸۰آموزش زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
دکترای تخصصی۱۳۸۹آموزش زبان انگلیسیUniversiti Putra Malaysia

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ساعات حضور

دوشنبه ها و سه شنبه ها در طی نیمسال تحصیلی