کیوان مقدس محرابی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد کرجمربیقطعیتمام وقت۲
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی