ایرج مهرکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۳زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد واحد کرج
دکترای تخصصی۱۳۷۸زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد واحدعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیاتمدیر گروه زبان و ائبیات فارسی و عربیرسمی قطعیتمام وقت۱۸
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 81 تا 83

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی از 1393 تا کنون

اسطوره و حماسه

حافظ

مثنوی

 

سوابق پژوهشی

ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ

انجام فعالیت

ساعات

انجام فعالیت

مرجع تأیید کننده *

 
 

1

طرح ضیافت اندیشه استادان( در تاریخ 11/7/91)

11/7/91

32

دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

2

طرح ضیافت اندیشه استادان( در تاریخ 15/4/92)

15/4/92

32

دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

3

 

 

دومین همایش فرهنگ نویسی  عللامه دهخدا

6/12/94

8

موسسه دهخدای دانشگاه تهران

 

4

دومین همایش ملی زبان، زبانشناسی و ادبیات:

رویکردی تخصصی به نقد ادبی و ترجمه

97/9/22

10

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج