عطاالله کوپال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶ادبیات نمایشیدانشگاه هنر
کارشناسی ارشد۱۳۷۳پژوهش هنردانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶ادبیات نمایشیدانشگاه هنر
دکترای تخصصی۱۳۸۳پژوهش هنردانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیاتعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۳
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی