کبری توسلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱ادبیات انگلیسیشهید بهشتی - تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳آموزش زبان انگلیسیعلم و صنعت – تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۰آموزش زبان انگلیسیتربیت مدرس - تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه

سنجش و ارزشیابی

روش تحقیق

روش تدریس

 

سوابق پژوهشی