یوسف هادی پور نهزمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶زبان وادبیات عربیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۹زبان وادبیات عربیدانشگاه علامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۸۲زبان وادبیات عربیدانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیاتعضو هیأت علمیآزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

1-مدیر گروه زبان وادبیات عرب از سال 1385 تا سال 1388

2-معاون گروه زبان وادبیات عرب از سال 1380 تاسال 1385

3-عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات وادبیات عرب درسال 1386

4-عضو کمیته تخصصی گروه زبان وادبیات عرب درسال 1386

5-عضو کمیته تخصصی گروه زبان وادبیات عرب در سال 1383

1-صرف ونحو در مقاطع کارشناسی وکار شناسی ارشد ودکتری

2-متون نظم ونثر در مقاطع کار شناسی وارشد ودکتری

3-قرآن ونهج البلاغه