حسین مرادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۰زبان و ادبات انگلیسیمنچستر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی ادبیات انگلیسی

پژوهشگر برتر سلل 1396

سوابق پژوهشی