گلنوش احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸ماماییدانشگاه علوم پزشکی ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۴آموزش ماماییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۹۷سلامت باروریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجهیأت علمیپیمانیتمام وقت۸
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرج

بارداری و زایمان 1

بارداری و زایمان 2

بیماری های نوزادان

بهداشت 3بهداشت باروری و تنظیم خانواده

نشانه شناسی

تاریخ، اخلاق، قانون و مقررات مامایی

مامایی در بحران و بلایا

اصول و فنون پرستاری و مامایی

 

مسئول کمیته توانمند سازی اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سوابق پژوهشی

انجمن علمی مامایی ایران

جمعیت مامایی ایران

ساعات حضور

روزهای شنبه تا ۴ شنبه

ساعت۱۶-۸