غلامحسن فامیل خلیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۹۹۹English Language and LiteratureIslamic Azad University, Karaj Branch
کارشناسی ارشد۲۰۰۱TEFLIslamic Azad University, Tehran Central Branch
دکترای تخصصی۲۰۱۱TEFLIslamic Azad University, Tehran Science and Research Campus

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی از سال ۱۳۹۷ تا کنون

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی از سال ۱۳۹۶ تا کنون

مدیریت گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷

ارزشیابی و کیفیت سنجی ترجمه

روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان

روش تحقیق کمی و کیفی در ترجمه

ترجمه آثار اسلامی

 

 

تدریس دروسکارشناسی ارشدو دکتری آموزش زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی (1390 تا کنون)

 • روش تحقیق
 • مسایل زبانشناسی
 • جامعه شناسی زبان
 • زبانشناسی مقابله ای
 • تهیه و تدوین مطالب درسی
 • مقاله نویسی
 • روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه
 • ارزشیابی پیشرفته ترجمه

تدریس دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی (1381 تا کنون)

 • بررسی آثار اسلامی ترجمه شده 
 • روش تدریس زبان
 • اصول و روش تحقیق
 • آزمون سازی
 • آواشناسی 
 • کلیات زبانشناسی
 • ترجمه متون ساده 
 • ترجمه انفرادی 
 • کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه 
 • گفت و شنود 
 • خواندن و درک مفاهیم 
 • فنون یادگیری 
 • نامه نگاری

سوابق پژوهشی

Dynamic Translation Quality Assessment. Presented at Islamic Azad University, Karaj Branch. 2008. 

Translating the Untranslatable. Presented at Islamic Azad University, Karaj Branch. 2008.

Communicative Competence. Presented at Islamic Azad University, Karaj Branch. 2007.

 

 

 • کارگاه آموزشی تهیه و تدوین طرح درس برای اعضای هیئت علمی بورسیه، تابستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی برای اعضای باشگاه دانش پژوهان جوان، تابستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • کارگاه آموزشی تحلیل داده های آماری با استافاده از نرم افزار SPSS، پائیز 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج