نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۶۳۳ مورد.
حامد

حامد ثابت

دانشیار
فنی - مهندسی مواد
حامد ثابت
دانشیار دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی مواد

http://faculty.kiau.ac.ir/sabet/fa

داود ثمری

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
داود ثمری
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.kiau.ac.ir/samari/fa

حسین ثناگومطلق

مربی
علوم - میکروبیولوژِی
حسین ثناگومطلق
مربی کارشناسی ارشد
- علوم - میکروبیولوژِی

http://faculty.kiau.ac.ir/sanagho-motlagh/fa

فرهاد ثوابی اصل سبزواری

استادیار
مدیریت و حسابداری
فرهاد ثوابی اصل سبزواری
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری

http://faculty.kiau.ac.ir/savabi/fa

لیلا جبل عاملی

استادیار
علوم - میکروبیولوژِی
لیلا جبل عاملی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - میکروبیولوژِی

http://faculty.kiau.ac.ir/jabalameli/fa

ناهید جعفری تبریزی

استادیار
علوم - ریاضی
ناهید جعفری تبریزی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - ریاضی

http://faculty.kiau.ac.ir/jafari-tabrizi/fa

رویا

رویا جعفری علی ملک

استادیار
علوم - فیزیک
رویا جعفری علی ملک
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - فیزیک

http://faculty.kiau.ac.ir/jafari-ali-malek/fa

رضا

رضا جمالپور

استادیار
فنی - مهندسی عمران
رضا جمالپور
استادیار دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی عمران

http://faculty.kiau.ac.ir/jamalpour/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

غلام عباس جمالی شهربابک

استادیار
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
غلام عباس جمالی شهربابک
استادیار کارشناسی ارشد
- الهیات - فلسفه و کلام اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/jamali-shahrbabak/fa

منوچهر جندقی سمنانی

استادیار
مکاترونیک - مهندسی برق
منوچهر جندقی سمنانی
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک - مهندسی برق

http://faculty.kiau.ac.ir/jandaghi-semnani/fa

هدیه جهان بخت

استادیار
دامپزشکی - دامپزشکی
هدیه جهان بخت
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/jahanbakht/fa

احمد جهان لتیباری

استاد
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
احمد جهان لتیباری
استاد دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ

http://faculty.kiau.ac.ir/jahan-latibari/fa

علی جهانخواه

استادیار
الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
علی جهانخواه
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/jahankhah/fa