نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۸۳ مورد.

محمدرضا تقدیری

دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
محمدرضا تقدیری
مربی دکترای تخصصی
m.taghdiri@kiau.ac.ir دامپزشکی - دامپزشکی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/taghdiri/fa

علی تقی پور

دكتری حرفه ای
دامپزشکی - دامپزشکی
علی تقی پور
مربی دكتری حرفه ای
alitaghipour@kiau.ac.ir دامپزشکی - دامپزشکی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/taghipour/fa

عباس تمجیدی

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
عباس تمجیدی
مربی دکترای تخصصی
abbastamjidi@yahoo.com کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
-

http://faculty.kiau.ac.ir/tamjidi/fa

رامین تهوری

کارشناسی ارشد
فنی - مهندسی مواد
رامین تهوری
مربی کارشناسی ارشد
ramin.tahavvori@kiau.ac.ir فنی - مهندسی مواد
-

http://faculty.kiau.ac.ir/tahavvori/fa

محمدحسین توانایی سره دینی

دکترای تخصصی
الهیات - علوم قرآن و حدیث
محمدحسین توانایی سره دینی
استادیار دکترای تخصصی
dr.tavanaieesareh@yahoo.com الهیات - علوم قرآن و حدیث
۰۲۱۲۲۷۶۹۲۹۶

http://faculty.kiau.ac.ir/tavanaei-sarah-dini/fa

قاسم توحیدلو

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
قاسم توحیدلو
استادیار دکترای تخصصی
gh.tohidloo@kiau.ac.ir کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
-

http://faculty.kiau.ac.ir/tohidloo/fa

ناصر توحیدی

کارشناسی
ناصر توحیدی
استاد کارشناسی
naser_towhidi@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/towhidi/fa

وریا توحیدی

دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
وریا توحیدی
استادیار دکترای تخصصی
15130@kiau.ac.ir دامپزشکی - دامپزشکی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/v-towhidi/fa

عباس توسلی

کارشناسی
عباس توسلی
دانشیار کارشناسی
15010@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/tavassoli/fa

کبری

کبری توسلی

دکترای تخصصی
ادبیات و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی
کبری توسلی
استادیار دکترای تخصصی
kobra.tavassoli@kiau.ac.ir ادبیات و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/k-tavassoli/fa

مهرشید توکلی

کارشناسی
مهرشید توکلی
مربی کارشناسی
40065@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/tavakoli/fa

مگردیچ تومانیان
استاد کارشناسی
megerdich.toomanian@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/toomanian/fa

حامد

حامد ثابت

دکترای تخصصی
فنی - مهندسی مواد
حامد ثابت
دانشیار دکترای تخصصی
h-sabet@kiau.ac.ir فنی - مهندسی مواد
-

http://faculty.kiau.ac.ir/sabet/fa

داود ثمری

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی
داود ثمری
استادیار دکترای تخصصی
50805@kiau.ac.ir کشاورزی و منابع طبیعی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/samari/fa

حسین ثناگومطلق

کارشناسی ارشد
علوم - میکروبیولوژِی
حسین ثناگومطلق
مربی کارشناسی ارشد
s-motlagh@kiau.ac.ir علوم - میکروبیولوژِی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/sanagho-motlagh/fa

باقر ثنایی ذاکر

کارشناسی
باقر ثنایی ذاکر
استاد کارشناسی
bagher.sanai@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/sanai-zaker/fa

فرهاد ثوابی اصل سبزواری

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری
فرهاد ثوابی اصل سبزواری
استادیار دکترای تخصصی
savabi@kiau.ac.ir مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.kiau.ac.ir/savabi/fa