نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۶۳۳ مورد.

آرزو تاری مرادی

استادیار
روانشناسی
آرزو تاری مرادی
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی

http://faculty.kiau.ac.ir/tarimoradi/fa

منصوره تجویدی

استادیار
پرستاری و مامایی - پرستاری
منصوره تجویدی
استادیار دکترای تخصصی
۳۴۱۸۲۵۸۰ پرستاری و مامایی - پرستاری

http://faculty.kiau.ac.ir/tajvidi/fa

Scopus

مهران تدین سعیدی

استادیار
فنی - مهندسی مواد
مهران تدین سعیدی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی مواد

http://faculty.kiau.ac.ir/tadayon-saeedi/fa

پروین تراب زاده خراسانی

استادیار
علوم - میکروبیولوژِی
پروین تراب زاده خراسانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - میکروبیولوژِی

http://faculty.kiau.ac.ir/torabzadeh-khorasani/fa

لیلا تفرشی مطلق

مربی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
لیلا تفرشی مطلق
مربی کارشناسی ارشد
- ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://faculty.kiau.ac.ir/tafreshi/fa

محمدرضا تقدیری

مربی
دامپزشکی - دامپزشکی
محمدرضا تقدیری
مربی دکترای تخصصی
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/taghdiri/fa

علی تقی پور

مربی
دامپزشکی - دامپزشکی
علی تقی پور
مربی دكتری حرفه ای
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/taghipour/fa

عباس تمجیدی

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
عباس تمجیدی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ

http://faculty.kiau.ac.ir/tamjidi/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

رامین تهوری

مربی
فنی - مهندسی مواد
رامین تهوری
مربی کارشناسی ارشد
- فنی - مهندسی مواد

http://faculty.kiau.ac.ir/tahavvori/fa

محمدحسین توانایی سره دینی

استادیار
الهیات - علوم قرآن و حدیث
محمدحسین توانایی سره دینی
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۲۲۷۶۹۲۹۶ الهیات - علوم قرآن و حدیث

http://faculty.kiau.ac.ir/tavanaei-sarah-dini/fa

قاسم توحیدلو

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
قاسم توحیدلو
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

http://faculty.kiau.ac.ir/tohidloo/fa

وریا توحیدی

استادیار
دامپزشکی - دامپزشکی
وریا توحیدی
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/v-towhidi/fa

عباس توسلی

دانشیار
عباس توسلی
دانشیار کارشناسی
- -

http://faculty.kiau.ac.ir/tavassoli/fa

کبری

کبری توسلی

استادیار
ادبیات و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی
کبری توسلی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.kiau.ac.ir/k-tavassoli/fa