نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۶۰۷ مورد.

شاهین پهنادایان

دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی
شاهین پهنادایان
استادیار دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pahnadayan/fa

حسن پور محمد

دکترای تخصصی
فنی - مهندسی عمران
حسن پور محمد
استادیار دکترای تخصصی
فنی - مهندسی عمران
-

http://faculty.kiau.ac.ir/poormohamad/fa

علیرضا پورابراهیمی

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - مدیریت
علیرضا پورابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - مدیریت
-

http://www.apebrahimi.com

هادی پورتقی

کارشناسی
هادی پورتقی
استادیار کارشناسی
-
-

http://faculty.kiau.ac.ir/poortaghi/fa

لیلا پورحسینی

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی -علوم باغبانی
لیلا پورحسینی
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی -علوم باغبانی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pourhosseini/fa

ناتاشا

ناتاشا پوردانا

دکترای تخصصی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
ناتاشا پوردانا
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/poordana/fa

منیرالسادات پورطولمی

دکترای تخصصی
الهیات - عرفان اسلامی
منیرالسادات پورطولمی
دانشیار دکترای تخصصی
الهیات - عرفان اسلامی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/poortolami/fa

شادمان

شادمان پورموسی

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
شادمان پورموسی
دانشیار دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pourmousa/fa

محمود پیرهادی

دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی برق
محمود پیرهادی
استادیار دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی برق
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pirhadi/fa

عبدالرضا پیشوایی

دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
عبدالرضا پیشوایی
استادیار دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pishvaie/fa

سیدعلی پیغمبری

دکترای تخصصی

جاوید پیمانی

دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
جاوید پیمانی
استادیار دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/peymani/fa

عباس تاج الدینی

دکترای تخصصی
فنی - مهندسی عمران
عباس تاج الدینی
استادیار دکترای تخصصی
فنی - مهندسی عمران
-

http://faculty.kiau.ac.ir/tajaddini/fa

آژنگ تاج دینی

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
آژنگ تاج دینی
دانشیار دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
-

http://faculty.kiau.ac.ir/a-tajdini/fa

فرزانه تاجدینی

دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
فرزانه تاجدینی
استادیار دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/tajdini/fa

بیوک تاجری

دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
بیوک تاجری
استادیار دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/tajeri/fa

منصوره تجویدی

دکترای تخصصی
پرستاری و مامایی - پرستاری
منصوره تجویدی
استادیار دکترای تخصصی
پرستاری و مامایی - پرستاری
۳۴۱۸۲۵۸۰

http://faculty.kiau.ac.ir/tajvidi/fa

اسکوپوس