نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۶۳۳ مورد.

محمد پور قربان

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - روابط بین الملل
محمد پور قربان
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی - روابط بین الملل

http://faculty.kiau.ac.ir/mpghorban/fa

حسن پور محمد

استادیار
فنی - مهندسی عمران
حسن پور محمد
استادیار دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی عمران

http://faculty.kiau.ac.ir/poormohamad/fa

علیرضا پورابراهیمی

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت
علیرضا پورابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت

http://www.apebrahimi.com

هادی پورتقی شتربان

استادیار
دامپزشکی
هادی پورتقی شتربان
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/poortaghi/fa

لیلا پورحسینی

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی -علوم باغبانی
لیلا پورحسینی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی -علوم باغبانی

http://faculty.kiau.ac.ir/pourhosseini/fa

ناتاشا

ناتاشا پوردانا

استادیار
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
ناتاشا پوردانا
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://faculty.kiau.ac.ir/poordana/fa

منیرالسادات

منیرالسادات پورطولمی

دانشیار
الهیات - عرفان اسلامی
منیرالسادات پورطولمی
دانشیار دکترای تخصصی
- الهیات - عرفان اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/poortolami/fa

شادمان

شادمان پورموسی

دانشیار
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
شادمان پورموسی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ

http://faculty.kiau.ac.ir/pourmousa/fa

محمود پیرهادی

استادیار
مکاترونیک - مهندسی برق
محمود پیرهادی
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک - مهندسی برق

http://faculty.kiau.ac.ir/pirhadi/fa

عبدالرضا پیشوایی

استادیار
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
عبدالرضا پیشوایی
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.kiau.ac.ir/pishvaie/fa

جاوید پیمانی

استادیار
روانشناسی - روانشناسی عمومی
جاوید پیمانی
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی - روانشناسی عمومی

http://faculty.kiau.ac.ir/peymani/fa

پریسا پیوندی

استادیار
روانشناسی
پریسا پیوندی
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی

http://faculty.kiau.ac.ir/peyvandi/fa

عباس

عباس تاج الدینی

استادیار
فنی - مهندسی عمران
عباس تاج الدینی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی عمران

http://faculty.kiau.ac.ir/tajaddini/fa

Google Scholar ORCID PubMed Web of Science Research GATE

آژنگ تاج دینی

دانشیار
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
آژنگ تاج دینی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ

http://faculty.kiau.ac.ir/a-tajdini/fa

فرزانه تاجدینی

استادیار
دامپزشکی - دامپزشکی
فرزانه تاجدینی
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/tajdini/fa

بیوک تاجری

استادیار
روانشناسی - روانشناسی عمومی
بیوک تاجری
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی - روانشناسی عمومی

http://faculty.kiau.ac.ir/tajeri/fa