نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۶۲ مورد.

تهمینه پارسایی

کارشناسی
تهمینه پارسایی
استادیار کارشناسی
t.parsaei@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/parsaei/fa

رضا پاشایی

کارشناسی
رضا پاشایی
مربی کارشناسی
rpashaei@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pashaei/fa

بتول پاشنگ

کارشناسی
بتول پاشنگ
استادیار کارشناسی
batool.pashang@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pashang/fa

فرزاد پاکنژاد

کارشناسی
فرزاد پاکنژاد
دانشیار کارشناسی
farzad_paknejad@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/paknejad/fa

سهیل پرخیال

کارشناسی
سهیل پرخیال
استادیار کارشناسی
porkhial@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/porkhial/fa

فاطمه پرسته قمبوانی

دکترای تخصصی
فاطمه پرسته قمبوانی
استادیار دکترای تخصصی
26517@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/parasteh-ghambvani/fa

زرین تاج پرهیزکار

دکترای تخصصی
زرین تاج پرهیزکار
استادیار دکترای تخصصی
parhizkar@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/parhizgar/fa

محمدرضا پریانی

دکترای تخصصی
محمدرضا پریانی
دانشیار دکترای تخصصی
mrparyani@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/paryani/fa

شاهین پهنادایان
استادیار کارشناسی
pahnadayan@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pahnadayan/fa

حسن پور محمد

کارشناسی
حسن پور محمد
استادیار کارشناسی
poormohamad@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/poormohamad/fa

علیرضا پورابراهیمی
استادیار کارشناسی
a.pourebrahimi@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pourebrahimi/fa

هادی پورتقی

کارشناسی
هادی پورتقی
استادیار کارشناسی
hadi.poortaghi@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/poortaghi/fa

ناتاشا پوردانا

دکترای تخصصی
ناتاشا پوردانا
استادیار دکترای تخصصی
natasha.qale@gmail.com -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/qale/fa

منیرالسادات پورطولمی
استادیار کارشناسی
poortolami@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/poortolami/fa

شادمان پورموسی

کارشناسی
شادمان پورموسی
استادیار کارشناسی
sh.pourmousa@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pourmousa/fa

محمود پیرهادی

کارشناسی
محمود پیرهادی
استادیار کارشناسی
m.pirhadi@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pirhadi/fa