نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۸۳ مورد.

متین بایمانی نژاد

دکترای تخصصی
فنی - مهندسی عمران
متین بایمانی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
matin.baymani@kiau.ac.ir فنی - مهندسی عمران
-

http://faculty.kiau.ac.ir/baymani-nejad/fa

جواد بختیاری

کارشناسی
جواد بختیاری
مربی کارشناسی
85537@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/j-bakhtiari/fa

معصومه بختیاری

کارشناسی ارشد
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
معصومه بختیاری
مربی کارشناسی ارشد
mbakhtiari@kiau.ac.ir ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bakhtiari/fa

آریا بدیعی

دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
آریا بدیعی
استادیار دکترای تخصصی
badiei@kiau.ac.ir دامپزشکی - دامپزشکی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/badiei/fa

اسمعیل برازنده اصل
استادیار کارشناسی
barazandeh@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/barazandeh-asl/fa

احمد برجعلی

کارشناسی
احمد برجعلی
دانشیار کارشناسی
27094@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/a-borjali/fa

محمود برجعلی

کارشناسی
محمود برجعلی
استادیار کارشناسی
27032@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/borjali/fa

سیدمجید

سیدمجید برقعی

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
سیدمجید برقعی
استادیار دکترای تخصصی
majid.borghei@kiau.ac.ir علوم - فیزیک
۳۴۱۸۲۳۰۰

http://faculty.kiau.ac.ir/borghei/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

حامد برماس

دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
حامد برماس
مربی دکترای تخصصی
hamed.barmas@kiau.ac.ir روانشناسی - روانشناسی عمومی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/barmas/fa

فاطمه

فاطمه برناکی

دکترای تخصصی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
فاطمه برناکی
مربی دکترای تخصصی
fbornaki@yahoo.com ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
۴۱۸۲۳۷۳

http://faculty.kiau.ac.ir/bornaki/fa

مژگان برنده

کارشناسی ارشد
پرستاری و مامایی - مامایی
مژگان برنده
مربی کارشناسی ارشد
borandeh@kiau.ac.ir پرستاری و مامایی - مامایی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/barandeh/fa

محمدحسن

محمدحسن برهانی فر

دکترای تخصصی
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
محمدحسن برهانی فر
استادیار دکترای تخصصی
borhanifar@kiau.ac.ir الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/borhanifar/fa

گوگل اسکالر

ولی بریم نژاد

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
ولی بریم نژاد
استاد دکترای تخصصی
vali.borimnejad@gmail.com کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/borimnejad/fa

کامبیز بقالیان

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی -علوم باغبانی
کامبیز بقالیان
استادیار دکترای تخصصی
baghalian@kiau.ac.ir کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی -علوم باغبانی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/baghalian/fa

محمدرضا بلیاد

دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
محمدرضا بلیاد
استادیار دکترای تخصصی
mohamadreza.beliad@kiau.ac.ir روانشناسی - روانشناسی عمومی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/beliad/fa

بهمن بنی مهد

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - حسابداری
بهمن بنی مهد
دانشیار دکترای تخصصی
banimahd@kiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - حسابداری
-

http://faculty.kiau.ac.ir/banimahd/fa

سیدمحی الدین بهاری

دکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
سیدمحی الدین بهاری
استادیار دکترای تخصصی
bahari_mohialdin@kiau.ac.ir تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bahari/fa