نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۶۳۳ مورد.
رضا

رضا باقی زاده

استادیار
الهیات - معارف اسلامی
رضا باقی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات - معارف اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/baghizadeh/fa

بنفشه باهری

مربی
پرستاری و مامایی - مامایی
بنفشه باهری
مربی کارشناسی ارشد
- پرستاری و مامایی - مامایی

http://faculty.kiau.ac.ir/b-baheri/fa

حسام باهری

استادیار
علوم
حسام باهری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم

http://faculty.kiau.ac.ir/baheri/fa

ویلما

ویلما بایرام زاده

دانشیار
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
ویلما بایرام زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ

http://faculty.kiau.ac.ir/bayramzadeh/fa

Google Scholar Scopus

متین بایمانی نژاد

استادیار
فنی - مهندسی عمران
متین بایمانی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی عمران

http://faculty.kiau.ac.ir/baymani-nejad/fa

معصومه بختیاری

مربی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
معصومه بختیاری
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۱۸۸۲۲۱۹۵۲ ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://faculty.kiau.ac.ir/bakhtiari/fa

آریا بدیعی

استادیار
دامپزشکی - دامپزشکی
آریا بدیعی
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/badiei/fa

احمد برجعلی

دانشیار

محمود برجعلی

استادیار
محمود برجعلی
استادیار کارشناسی
- -

http://faculty.kiau.ac.ir/borjali/fa

سیدمجید

سیدمجید برقعی

استادیار
علوم - فیزیک
سیدمجید برقعی
استادیار دکترای تخصصی
۳۴۱۸۲۳۰۰ علوم - فیزیک

http://faculty.kiau.ac.ir/borghei/fa

Google Scholar Scopus

حامد برماس

استادیار
روانشناسی - روانشناسی عمومی
حامد برماس
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی - روانشناسی عمومی

http://faculty.kiau.ac.ir/bermas/fa

فاطمه

فاطمه برناکی

مربی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
فاطمه برناکی
مربی دکترای تخصصی
۴۱۸۲۳۷۳ ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://faculty.kiau.ac.ir/bornaki/fa

مژگان برنده

مربی
پرستاری و مامایی - مامایی
مژگان برنده
مربی کارشناسی ارشد
- پرستاری و مامایی - مامایی

http://faculty.kiau.ac.ir/barandeh/fa

محمدحسن

محمدحسن برهانی فر

استادیار
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
محمدحسن برهانی فر
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات - فلسفه و کلام اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/borhanifar/fa

Google Scholar

ولی بریم نژاد

استاد
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
ولی بریم نژاد
استاد دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

http://faculty.kiau.ac.ir/borimnejad/fa

کامبیز بقالیان

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی -علوم باغبانی
کامبیز بقالیان
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی -علوم باغبانی

http://faculty.kiau.ac.ir/baghalian/fa