نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۶۰۷ مورد.

بنفشه باهری

کارشناسی ارشد
پرستاری و مامایی - مامایی
بنفشه باهری
مربی کارشناسی ارشد
پرستاری و مامایی - مامایی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/b-baheri/fa

حسام باهری

دکترای تخصصی
علوم
حسام باهری
استادیار دکترای تخصصی
علوم
-

http://faculty.kiau.ac.ir/baheri/fa

ویلما

ویلما بایرام زاده

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
ویلما بایرام زاده
دانشیار دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bayramzadeh/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

متین بایمانی نژاد

دکترای تخصصی
فنی - مهندسی عمران
متین بایمانی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
فنی - مهندسی عمران
-

http://faculty.kiau.ac.ir/baymani-nejad/fa

معصومه بختیاری

کارشناسی ارشد
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
معصومه بختیاری
مربی کارشناسی ارشد
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
۰۲۱۸۸۲۲۱۹۵۲

http://faculty.kiau.ac.ir/bakhtiari/fa

آریا بدیعی

دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
آریا بدیعی
استادیار دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/badiei/fa

احمد برجعلی

کارشناسی

محمود برجعلی

کارشناسی
محمود برجعلی
استادیار کارشناسی
-
-

http://faculty.kiau.ac.ir/borjali/fa

سیدمجید

سیدمجید برقعی

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
سیدمجید برقعی
استادیار دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
۳۴۱۸۲۳۰۰

http://faculty.kiau.ac.ir/borghei/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

حامد برماس

دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
حامد برماس
استادیار دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/barmas/fa

فاطمه

فاطمه برناکی

دکترای تخصصی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
فاطمه برناکی
مربی دکترای تخصصی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
۴۱۸۲۳۷۳

http://faculty.kiau.ac.ir/bornaki/fa

مژگان برنده

کارشناسی ارشد
پرستاری و مامایی - مامایی
مژگان برنده
مربی کارشناسی ارشد
پرستاری و مامایی - مامایی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/barandeh/fa

محمدحسن

محمدحسن برهانی فر

دکترای تخصصی
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
محمدحسن برهانی فر
استادیار دکترای تخصصی
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/borhanifar/fa

گوگل اسکالر

ولی بریم نژاد

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
ولی بریم نژاد
استاد دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/borimnejad/fa

کامبیز بقالیان

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی -علوم باغبانی
کامبیز بقالیان
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی -علوم باغبانی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/baghalian/fa

محمدرضا بلیاد

دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
محمدرضا بلیاد
استادیار دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/beliad/fa