نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۶۰۷ مورد.

آرمین امینی

دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی - روابط بین الملل
آرمین امینی
دانشیار دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی - روابط بین الملل
-

http://faculty.kiau.ac.ir/armin/fa

محدثه امینی هرسینی

دکترای تخصصی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
محدثه امینی هرسینی
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/amini-harsini/fa

ولی انجیل الی

دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی مکانیک
ولی انجیل الی
استادیار دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی مکانیک
-

http://faculty.kiau.ac.ir/engil-eli/fa

فریدون اوحدی

دکترای تخصصی
فنی - حسابداری
فریدون اوحدی
استادیار دکترای تخصصی
فنی - حسابداری
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ohadi/fa

نیما ایلا

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی - علوم دامی
نیما ایلا
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی - علوم دامی
۳۴۱۸۳۹۲۳

http://faculty.kiau.ac.ir/ila/fa

محمدنبی ایلکایی دهنو

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
محمدنبی ایلکایی دهنو
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ilkaei/fa

خدیجه ایمانی

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
خدیجه ایمانی
استادیار دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
-

http://faculty.kiau.ac.ir/imani/fa

ابراهیم باباپور

دکترای تخصصی
علوم - میکروبیولوژِی
ابراهیم باباپور
استادیار دکترای تخصصی
علوم - میکروبیولوژِی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ebrahim/fa

اعظم باستان فرد

دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
اعظم باستان فرد
استادیار دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bastanfard/fa

مجتبی باغبانی

کارشناسی ارشد
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
مجتبی باغبانی
مربی کارشناسی ارشد
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.kiau.ac.ir/baghbani/fa

ژاله باقرلی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
ژاله باقرلی
استادیار دکترای تخصصی
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bagherli/fa

رسول باقری

دکترای تخصصی
مکاترونیک
رسول باقری
استادیار دکترای تخصصی
مکاترونیک
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bagheri/fa

رضا

رضا باقی زاده

دکترای تخصصی
الهیات - معارف اسلامی
رضا باقی زاده
استادیار دکترای تخصصی
الهیات - معارف اسلامی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/baghizadeh/fa