نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۶۲ مورد.
محمدنبی ایلکایی دهنو
استادیار کارشناسی
mohammad.ilkaei@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ilkaei/fa

خدیجه ایمانی

کارشناسی
خدیجه ایمانی
استادیار کارشناسی
khadije.imani@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/imani/fa

ابراهیم باباپور
مربی کارشناسی
35802@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ebrahim/fa

مسعود باباخانی

کارشناسی
مسعود باباخانی
استادیار کارشناسی
43006@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/masoud-babakhani/fa

اعظم باستان فرد

کارشناسی
اعظم باستان فرد
استادیار کارشناسی
bastanfard@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bastanfard/fa

مجتبی باغبانی

کارشناسی
مجتبی باغبانی
مربی کارشناسی
mojtaba.baghbani@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/baghbani/fa

ژاله باقرلی

کارشناسی
ژاله باقرلی
استادیار کارشناسی
bagherli@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bagherli/fa

رسول باقری

کارشناسی
گروه مهندسی مکانیک( تحصیلات تکمیلی)
رسول باقری
- کارشناسی
r.bagheri@kiau.ac.ir گروه مهندسی مکانیک( تحصیلات تکمیلی)
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bagheri/fa

بنفشه باهری

کارشناسی
بنفشه باهری
مربی کارشناسی
baheri@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/b-baheri/fa

حسام باهری

کارشناسی
حسام باهری
استادیار کارشناسی
h.baheri@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/baheri/fa

ویلما بایرام زاده
استادیار کارشناسی
v.bayramzadeh@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bayramzadeh/fa

متین بایمانی نژاد

دکترای تخصصی
متین بایمانی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
matin.baymani@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/baymani-nejad/fa

جواد بختیاری

کارشناسی
جواد بختیاری
مربی کارشناسی
85537@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/j-bakhtiari/fa

معصومه بختیاری

کارشناسی
معصومه بختیاری
مربی کارشناسی
mbakhtiari@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bakhtiari/fa

آریا بدیعی

کارشناسی
آریا بدیعی
استادیار کارشناسی
badiei@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/badiei/fa

اسمعیل برازنده اصل
استادیار کارشناسی
barazandeh@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/barazandeh-asl/fa