نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۶۳۳ مورد.

آرمین امینی

دانشیار
حقوق و علوم سیاسی - روابط بین الملل
آرمین امینی
دانشیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم سیاسی - روابط بین الملل

http://faculty.kiau.ac.ir/armin/fa

امینه

امینه امینی

مربی
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
امینه امینی
مربی فوق دكتری
- مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر

http://www.aminehamini.com

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

محدثه امینی هرسینی

استادیار
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
محدثه امینی هرسینی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://faculty.kiau.ac.ir/amini-harsini/fa

ولی انجیل الی

استادیار
مکاترونیک - مهندسی مکانیک
ولی انجیل الی
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک - مهندسی مکانیک

http://faculty.kiau.ac.ir/engil-eli/fa

فریدون اوحدی

استادیار
فنی - حسابداری
فریدون اوحدی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی - حسابداری

http://faculty.kiau.ac.ir/ohadi/fa

پریسا ایران نژاد

استادیار
روانشناسی
پریسا ایران نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی

http://faculty.kiau.ac.ir/irannejad/fa

نیما ایلا

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی - علوم دامی
نیما ایلا
استادیار دکترای تخصصی
۳۴۱۸۳۹۲۳ کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس کشاورزی - علوم دامی

http://faculty.kiau.ac.ir/ila/fa

محمدنبی ایلکایی دهنو

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
محمدنبی ایلکایی دهنو
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

http://faculty.kiau.ac.ir/ilkaei/fa

خدیجه ایمانی

استادیار
علوم - فیزیک
خدیجه ایمانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - فیزیک

http://faculty.kiau.ac.ir/imani/fa

ابراهیم باباپور

استادیار
علوم - میکروبیولوژِی
ابراهیم باباپور
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - میکروبیولوژِی

http://faculty.kiau.ac.ir/ebrahim/fa

اعظم باستان فرد

استادیار
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
اعظم باستان فرد
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.kiau.ac.ir/bastanfard/fa

مجتبی باغبانی

مربی
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
مجتبی باغبانی
مربی کارشناسی ارشد
- مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.kiau.ac.ir/baghbani/fa

ژاله باقرلی

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
ژاله باقرلی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.kiau.ac.ir/bagherli/fa

رسول باقری

استادیار
مکاترونیک
رسول باقری
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک

http://faculty.kiau.ac.ir/bagheri/fa

غلام

غلام باقری مرندی

دانشیار
علوم - شیمی
غلام باقری مرندی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

http://faculty.kiau.ac.ir/bagheri-marandi/fa

Google Scholar Scopus