نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۶۳۳ مورد.

محمدرضا اسکندری

مربی
فنی - مهندسی عمران
محمدرضا اسکندری
مربی کارشناسی ارشد
- فنی - مهندسی عمران

http://faculty.kiau.ac.ir/eskandari/fa

محمد اسکندری

مربی
مکاترونیک
محمد اسکندری
مربی کارشناسی ارشد
- مکاترونیک

http://faculty.kiau.ac.ir/mskandari/fa

مانیا اصغرپور

استادیار
روانشناسی - روانشناسی عمومی
مانیا اصغرپور
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی - روانشناسی عمومی

http://faculty.kiau.ac.ir/asgharpour/fa

سوسن اصغری

استادیار
سوسن اصغری
استادیار کارشناسی
- -

http://faculty.kiau.ac.ir/asghari/fa

آدینه

آدینه اصغری نژادکیسمی

مربی
الهیات - معارف اسلامی
آدینه اصغری نژادکیسمی
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۶۳۴۴۲۳۱۷۰ الهیات - معارف اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/asgharinejad-kasimi/fa

سیدغنی

سیدغنی افتخاری

استادیار
الهیات - معارف اسلامی
سیدغنی افتخاری
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات - معارف اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/eftekhari/fa

بهرام افشارگروسی

مربی
علوم - ریاضی
بهرام افشارگروسی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم - ریاضی

http://faculty.kiau.ac.ir/bahram/fa

مرضیه افضلی مهر

استادیار
حقوق و علوم سیاسی
مرضیه افضلی مهر
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم سیاسی

http://faculty.kiau.ac.ir/afzalimehr/fa

ابراهیم

ابراهیم اکبری

استادیار
الهیات - معارف اسلامی
ابراهیم اکبری
استادیار حوزوی
۰۲۶۳۶۲۰۰۹۰۳ الهیات - معارف اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/eakbari/fa

مهسا

مهسا اکبری

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت
مهسا اکبری
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت

http://faculty.kiau.ac.ir/akbari/fa

Google Scholar Research GATE

گیتا اکبری آزاد

استادیار
دامپزشکی - دامپزشکی
گیتا اکبری آزاد
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/akbari-azad/fa

فیض اله اکبری دستک

استادیار
الهیات - علوم قرآن و حدیث
فیض اله اکبری دستک
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات - علوم قرآن و حدیث

http://faculty.kiau.ac.ir/akbari-dastak/fa

محمد جعفر الله مرادیان

استادیار
الهیات - معارف اسلامی
محمد جعفر الله مرادیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۹۱۴۸۷۴۵۹ الهیات - معارف اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/allahmoradian/fa

پرویز امام زاده فرد

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی
پرویز امام زاده فرد
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی

http://faculty.kiau.ac.ir/emamzadehfard/fa

اعظم السادات امامی میبدی

استادیار
علوم - شیمی
اعظم السادات امامی میبدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

http://faculty.kiau.ac.ir/emami-meibodi/fa

علیرضا امیدیان

مربی
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
علیرضا امیدیان
مربی کارشناسی ارشد
- مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.kiau.ac.ir/omidian/fa