نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۶۲ مورد.

مانیا اصغرپور

کارشناسی
مانیا اصغرپور
مربی کارشناسی
mania.asgharpour@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/asgharpour/fa

سوسن اصغری

کارشناسی
سوسن اصغری
استادیار کارشناسی
susan.asghari@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/asghari/fa

سیدغنی افتخاری

کارشناسی
سیدغنی افتخاری
استادیار کارشناسی
ghani.eftekhari@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/eftekhari/fa

بهرام افشارگروسی
مربی کارشناسی
afshar@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bahram/fa

گیتا اکبری آزاد

کارشناسی
گیتا اکبری آزاد
استادیار کارشناسی
15086@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/akbari-azad/fa

فیض اله اکبری دستک
استادیار کارشناسی
f.akbari@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/akbari-dastak/fa

پرویز امام زاده فرد
استادیار کارشناسی
emamzadehfard@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/emamzadehfard/fa

علیرضا امیدیان

کارشناسی
علیرضا امیدیان
مربی کارشناسی
omidian@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/omidian/fa

امینه امینی

کارشناسی
امینه امینی
مربی کارشناسی
aamini@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/a-amini/fa

آرمین امینی

کارشناسی
آرمین امینی
استادیار کارشناسی
armin.amini@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/armin/fa

محدثه امینی هرسینی
استادیار کارشناسی
m.amini@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/amini-harsini/fa

ولی انجیل الی

کارشناسی
ولی انجیل الی
مربی کارشناسی
46053@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/engil-eli/fa

فریدون اوحدی

کارشناسی
فریدون اوحدی
استادیار کارشناسی
fohadi31@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ohadi/fa

پریسا ایران نژاد
استادیار کارشناسی
parisa.irannejad@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/irannejad/fa

نیما ایلا

کارشناسی
نیما ایلا
استادیار کارشناسی
nimaila@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ila/fa