نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۶۳۳ مورد.
شعله

شعله ابهری لاله

مربی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
شعله ابهری لاله
مربی کارشناسی ارشد
۲۳۷۳ ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://faculty.kiau.ac.ir/abhari-laleh/fa

حسن ابوالحسنی

دانشیار
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
حسن ابوالحسنی
دانشیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.kiau.ac.ir/h-ahadi/fa

وحید ابویی مهریزی

استادیار
فنی
وحید ابویی مهریزی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی

http://faculty.kiau.ac.ir/abouee/fa

حمید احمد محرابی

استادیار
فنی - مهندسی مواد
حمید احمد محرابی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی مواد

http://faculty.kiau.ac.ir/ahmadmehrabi/fa

محمد احمد نایینی

مربی
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
محمد احمد نایینی
مربی کارشناسی ارشد
- مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.kiau.ac.ir/ahmad-naeini/fa

حمید احمدزاده

استادیار
مدیریت و حسابداری - حسابداری
حمید احمدزاده
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.kiau.ac.ir/ahmadzadeh/fa

فرزانه احمدزاده سیه رود

استادیار
فنی - مهندسی صنایع
فرزانه احمدزاده سیه رود
استادیار دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی صنایع

http://faculty.kiau.ac.ir/ahmadzadeh-syahrood/fa

سیدمحمد احمدی

استادیار
عباس

عباس احمدی

استاد
علوم - شیمی
عباس احمدی
استاد دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

http://faculty.kiau.ac.ir/s-ahmadi/fa

گلنوش احمدی

مربی
پرستاری و مامایی - مامایی
گلنوش احمدی
مربی دکترای تخصصی
۳۴۱۸۲۵۷۹ پرستاری و مامایی - مامایی

http://faculty.kiau.ac.ir/g-ahmadi/fa

مرتضی اخلاقی فرد

استادیار
الهیات
مرتضی اخلاقی فرد
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات

http://faculty.kiau.ac.ir/akhlaghifard/fa

محمدرضا اردکانی

استاد
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
محمدرضا اردکانی
استاد دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

http://faculty.kiau.ac.ir/ardakani/fa

اصغر ارژنگ حاجی کندی

استادیار
علوم - ریاضی
اصغر ارژنگ حاجی کندی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - ریاضی

http://faculty.kiau.ac.ir/arzhang/fa

شبنم اسبقی

مربی
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
شبنم اسبقی
مربی کارشناسی ارشد
- مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.kiau.ac.ir/asbaghi/fa

فرحناز اسدی فرد

مربی
پرستاری و مامایی - مامایی
فرحناز اسدی فرد
مربی کارشناسی ارشد
۴۴۶۶۲۹۰۵ پرستاری و مامایی - مامایی

http://faculty.kiau.ac.ir/asadifard/fa