نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۶۳۴ مورد.

عباس دبیرانصاری

استادیار
فنی - مهندسی مواد
عباس دبیرانصاری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی مواد

http://faculty.kiau.ac.ir/dabiransari/fa

بابک دربیکی

استادیار
مکاترونیک
بابک دربیکی
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک

http://faculty.kiau.ac.ir/dorbeiki/fa

جلال درخشه

استاد
حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی
جلال درخشه
استاد دکترای تخصصی
- حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی

http://faculty.kiau.ac.ir/derakhsheh/fa

زهرا دری

استادیار
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
زهرا دری
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.kiau.ac.ir/dorri/fa

مونا دریاافزون

مربی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
مونا دریاافزون
مربی کارشناسی ارشد
- روانشناسی - روانشناسی عمومی

http://faculty.kiau.ac.ir/daryaafzoon/fa

حسام الدین دریلی قرجالار

استادیار
علوم - ریاضی
حسام الدین دریلی قرجالار
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - ریاضی

http://faculty.kiau.ac.ir/derili/fa

مهروز دزفولیان

استادیار
علوم
مهروز دزفولیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم

http://faculty.kiau.ac.ir/dezfoulian/fa

یونس دقیق

استادیار
یونس دقیق
استادیار کارشناسی
- -

http://faculty.kiau.ac.ir/daghigh/fa

عبدالرضا

عبدالرضا دهقانی تفتی

استادیار
مکاترونیک - مهندسی برق
عبدالرضا دهقانی تفتی
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک - مهندسی برق

http://faculty.kiau.ac.ir/dehghani/fa

محسن دولتی

استادیار
فنی
محسن دولتی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی

http://faculty.kiau.ac.ir/mdolati/fa

بیتا دیوسارناز

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی
بیتا دیوسارناز
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.kiau.ac.ir/divsalar-naz/fa

فرهاد دیوسالار

استادیار
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عرب
فرهاد دیوسالار
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عرب

http://faculty.kiau.ac.ir/divsalar/fa

احمد ذاکری

دانشیار
احمد ذاکری
دانشیار کارشناسی
- -

http://faculty.kiau.ac.ir/zakeri/fa

حسن ذوقی

استادیار
فنی
حسن ذوقی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی

http://faculty.kiau.ac.ir/zoghi/fa

حسین راثی

استادیار
علوم - میکروبیولوژِی
حسین راثی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - میکروبیولوژِی

http://faculty.kiau.ac.ir/rassi/fa

بهراد رادمهر

استادیار
دامپزشکی - دامپزشکی
بهراد رادمهر
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/radmehr/fa

ابراهیم علی رازینی رحمانی

استادیار
مدیریت و حسابداری
ابراهیم علی رازینی رحمانی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری

http://faculty.kiau.ac.ir/razini-rahmani/fa