نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۶۳۴ مورد.
مریم

مریم خسروی

مربی
پرستاری و مامایی
مریم خسروی
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۱۴۴۴۴۱۰۴۸ پرستاری و مامایی

http://faculty.kiau.ac.ir/mkhosravi/fa

سیمین خضرایی شولای فر

استادیار
مکاترونیک - مهندسی برق
سیمین خضرایی شولای فر
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک - مهندسی برق

http://faculty.kiau.ac.ir/khazraei-shoolay-far/fa

سیدنعمت خلیفه

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
سیدنعمت خلیفه
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.kiau.ac.ir/khalifeh/fa

مجید خلیلی

استادیار
فنی - مهندسی صنایع
مجید خلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی صنایع

http://faculty.kiau.ac.ir/khalili/fa

مجید خلیلیان

استادیار
مکاترونیک
مجید خلیلیان
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک

http://faculty.kiau.ac.ir/khalilian/fa

عباس

عباس خمسه

استادیار
مدیریت و حسابداری
عباس خمسه
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری

http://faculty.kiau.ac.ir/khamseh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
سیدد پدرام

سیدد پدرام خندانی

استادیار
حقوق و علوم سیاسی
سیدد پدرام خندانی
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم سیاسی

http://faculty.kiau.ac.ir/khandani/fa

شقایق خیری

استادیار
شقایق خیری
استادیار کارشناسی
- -

http://faculty.kiau.ac.ir/kheiry/fa

زهره

زهره دارابی

مربی
پرستاری و مامایی - مامایی
زهره دارابی
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۶۳۴۴۰۶۴۵۳ پرستاری و مامایی - مامایی

http://faculty.kiau.ac.ir/darabi/fa

مصطفی دارستانی فراهانی

استادیار
دامپزشکی - دامپزشکی
مصطفی دارستانی فراهانی
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/darestani/fa

محمداسماعیل داسار

مربی
پرستاری و مامایی - پرستاری
محمداسماعیل داسار
مربی کارشناسی ارشد
- پرستاری و مامایی - پرستاری

http://faculty.kiau.ac.ir/dasar/fa

عصمت
عصمت دانش
دانشیار دکترای تخصصی
۰۲۶۳۳۴۰۵۴۰۰ -

http://facultymembers.sbu.ac.ir/danesh/ e-danesh@sbu.ac.ir

Google Scholar
بهزاد

بهزاد دانشفر

مربی
حقوق و علوم سیاسی - معارف اسلامی
بهزاد دانشفر
مربی دکترای تخصصی
- حقوق و علوم سیاسی - معارف اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/daneshfar/fa

آذر دانشگر

استادیار
ادبیات و زبان های خارجی
آذر دانشگر
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و زبان های خارجی

http://faculty.kiau.ac.ir/daneshgar/fa

هما داودی گرمارودی

استادیار
حقوق و علوم سیاسی
هما داودی گرمارودی
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم سیاسی

http://faculty.kiau.ac.ir/davoodi-garmaroodi/fa

سمانه دباغچی

استادیار
فنی
سمانه دباغچی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی

http://faculty.kiau.ac.ir/dabaghchi/fa