نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۶۳۴ مورد.

مرجان حسین زاده تقوایی

استادیار
روانشناسی - روانشناسی عمومی
مرجان حسین زاده تقوایی
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی - روانشناسی عمومی

http://faculty.kiau.ac.ir/hoseinzadeh-taghvai/fa

اکرم السادات حسینی

دانشیار
فنی
اکرم السادات حسینی
دانشیار دکترای تخصصی
- فنی

http://faculty.kiau.ac.ir/hosseini/fa

حسین حسینی

استادیار
دامپزشکی
حسین حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/h-hosseini/fa

سید رضا حسینی

استادیار
سید رضا حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- -

http://faculty.kiau.ac.ir/kh-hosseini/fa

احمد حسینی بنی جمالی

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی
احمد حسینی بنی جمالی
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی

http://faculty.kiau.ac.ir/hoseini-bani-jamali/fa

مهرداد

مهرداد حسینی شکیب

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت
مهرداد حسینی شکیب
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت

http://faculty.kiau.ac.ir/hoseini-shakib/fa

Google Scholar ORCID
سید خلیل

سید خلیل حسینی هاشمی

دانشیار
کشاورزی و منابع طبیعی
سید خلیل حسینی هاشمی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.kiau.ac.ir/hosseini-hashemi/fa

Google Scholar Scopus
محمد

محمد حشمدار

استادیار
ادبیات و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی
محمد حشمدار
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.kiau.ac.ir/hashamdar/fa

مصطفی حق جوسانیجی

استادیار
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
مصطفی حق جوسانیجی
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.kiau.ac.ir/haghjoo-saniji/fa

کتایون حق وردی

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
کتایون حق وردی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ

http://faculty.kiau.ac.ir/haghverdi/fa

سمیه حقایقی

استادیار
سمیه حقایقی
استادیار کارشناسی
- -

http://faculty.kiau.ac.ir/haghayeghi/fa

آرش حقیقت فرد

استادیار
حقوق و علوم سیاسی
آرش حقیقت فرد
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی

http://faculty.kiau.ac.ir/haghighatfard/fa

پیام حقیقی خوشخو

استادیار
دامپزشکی - دامپزشکی
پیام حقیقی خوشخو
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/p-haghighi-khoshkho/fa

ندا

ندا حقیقی خوشخو

مربی
پرستاری و مامایی - پرستاری
ندا حقیقی خوشخو
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۶۳۴۱۸۲۵۷۴ پرستاری و مامایی - پرستاری

http://faculty.kiau.ac.ir/haghighi-khoshkho/fa

محمد حکمی

استادیار
محمد حکمی
استادیار کارشناسی
- -

http://faculty.kiau.ac.ir/hakami/fa

سارا حمزه لو

استادیار
فنی
سارا حمزه لو
استادیار کارشناسی ارشد
- فنی

http://faculty.kiau.ac.ir/hamzehloo/fa