نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۸۳ مورد.

محمدحسین حافظیان

دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی
محمدحسین حافظیان
استادیار دکترای تخصصی
hafezian@kiau.ac.ir حقوق و علوم سیاسی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/hafezian/fa

سمیه حامدی

دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
سمیه حامدی
استادیار دکترای تخصصی
s.hamedi@kiau.ac.ir دامپزشکی - دامپزشکی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/hamedi/fa

علی اکبر حبیب نیا
مربی کارشناسی
46031@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/habib-nia/fa

داود حبیبی

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
داود حبیبی
دانشیار دکترای تخصصی
dhabibi@kiau.ac.ir کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
-

http://faculty.kiau.ac.ir/habibi/fa

مهدی حبیبی

کارشناسی
مهدی حبیبی
استادیار کارشناسی
44203@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/m-habibi/fa

شهلا حجت

کارشناسی
شهلا حجت
استادیار کارشناسی
hojat@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/hojat/fa

حبیبه حداددباغی
استادیار کارشناسی
habibeh.hadad@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/hadad-dabaghi/fa

اعظم حدادی

دکترای تخصصی
علوم - میکروبیولوژِی
اعظم حدادی
استادیار دکترای تخصصی
haddadi@kiau.ac.ir علوم - میکروبیولوژِی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/haddadi/fa

سیدخسرو حسین اشرفی

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
سیدخسرو حسین اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
khosrow.ashrafi@kiau.ac.ir کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
-

http://faculty.kiau.ac.ir/housein-ashrafi/fa

مرجان حسین زاده تقوایی

دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
مرجان حسین زاده تقوایی
استادیار دکترای تخصصی
m.h.taghvai@kiau.ac.ir روانشناسی - روانشناسی عمومی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/hoseinzadeh-taghvai/fa

ابوالقاسم حسینی
مربی کارشناسی
hosseini@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/a-hosseini/fa

اکرم السادات حسینی
دانشیار کارشناسی
47317@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/hosseini/fa

حسین حسینی

دکترای تخصصی
حسین حسینی
استادیار دکترای تخصصی
hosseini.ho@gmail.com -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/h-hosseini/fa

سیدمحمد حسینی

کارشناسی
سیدمحمد حسینی
استاد کارشناسی
mohammad.hoseini@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/s-hosseini/fa

سید رضا حسینی

دکترای تخصصی
سید رضا حسینی
استادیار دکترای تخصصی
15142@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/kh-hosseini/fa

احمد حسینی بنی جمالی

دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی
احمد حسینی بنی جمالی
استادیار دکترای تخصصی
28126@kiau.ac.ir حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/hoseini-bani-jamali/fa

مهرداد حسینی شکیب

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - مدیریت
مهرداد حسینی شکیب
استادیار دکترای تخصصی
85940@kiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - مدیریت
-

http://faculty.kiau.ac.ir/hoseini-shakib/fa

سید خلیل

سید خلیل حسینی هاشمی

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی
سید خلیل حسینی هاشمی
دانشیار دکترای تخصصی
skhhosseinihashemi@gmail.com کشاورزی و منابع طبیعی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/hosseini-hashemi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس