نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۳۳ مورد.

سوسن آبگینه اسفندیاری

مربی
پرستاری و مامایی
سوسن آبگینه اسفندیاری
مربی کارشناسی ارشد
- پرستاری و مامایی

http://faculty.kiau.ac.ir/abgineh-esfandiari/fa

زرین آجودانی خراسانی

استادیار
پرستاری و مامایی - مامایی
زرین آجودانی خراسانی
استادیار دکترای تخصصی
- پرستاری و مامایی - مامایی

http://faculty.kiau.ac.ir/ajodani-khorasani/fa

ماندانا آرش

مربی
پرستاری و مامایی - پرستاری
ماندانا آرش
مربی کارشناسی ارشد
- پرستاری و مامایی - پرستاری

http://faculty.kiau.ac.ir/arash/fa

سیدابراهیم

سیدابراهیم آرمن

دانشیار
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عرب
سیدابراهیم آرمن
دانشیار دکترای تخصصی
۰۲۶۳۴۱۸۲۳۷۹ ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عرب

http://faculty.kiau.ac.ir/arman/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

حسین آزاد

استاد
حسین آزاد
استاد کارشناسی
- -

http://faculty.kiau.ac.ir/azad/fa

الهام آزادگان

مربی
علوم - ریاضی
الهام آزادگان
مربی کارشناسی ارشد
- علوم - ریاضی

http://faculty.kiau.ac.ir/azadegan/fa

رامین آقاجعفری

استادیار
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
رامین آقاجعفری
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.kiau.ac.ir/aghajafari/fa

مریم آقازاده

مربی
علوم - فیزیک
مریم آقازاده
مربی کارشناسی ارشد
- علوم - فیزیک

http://faculty.kiau.ac.ir/aghazadeh/fa

فیاض آقایاری ارللوی بزرگ

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
فیاض آقایاری ارللوی بزرگ
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.kiau.ac.ir/aghayari/fa

فریبا آقایی

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
فریبا آقایی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.kiau.ac.ir/f-aghaei/fa

محمد مسعود آقایی

مربی
الهیات - معارف اسلامی
محمد مسعود آقایی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات - معارف اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/maghaei/fa

سوسن

سوسن آل رسول

استاد
الهیات - عرفان اسلامی
سوسن آل رسول
استاد دکترای تخصصی
- الهیات - عرفان اسلامی

http://faculty.kiau.ac.ir/ale-rasoul/fa

مهدیس ابراهیم زاده معبود

استادیار
علوم - میکروبیولوژِی
مهدیس ابراهیم زاده معبود
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - میکروبیولوژِی

http://faculty.kiau.ac.ir/ebrahimzadeh/fa

سعدالله ابراهیم نژاد

دانشیار
فنی - مهندسی صنایع
سعدالله ابراهیم نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی صنایع

http://faculty.kiau.ac.ir/s-ebrahimnezhad/en

Google Scholar Scopus

محمد ابرکار

استادیار
دامپزشکی - دامپزشکی
محمد ابرکار
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/abarkar/fa