مهدیس ابراهیم زاده معبود

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۶زیست شناسی-علوم گیاهی -گرایش فیزیولوژِی گیاهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجعضو هیئت علمی و مدیر گروهرسمی آزمایشیتمام وقت۱۴
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیریت گروه میکروبیولوژی

عضویت در شورای پژوهشی دانشکده علوم

مسئولیت آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی گروه میکروبیولوژی

مسئولیت آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی گروه میکروبیولوژی

فیزیولوژی گیاهی

مبانی فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی گیاهی

مبانی گیاه شناسی

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

آزمایشگاه زیست گیاهی

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی گیاهی

آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی

علوم زیست شناسی گیاهی

فیزیولوژی گیاهی

بیوشیمی گیاهی

متابولیسم گیاهی

سوابق پژوهشی

عضویت در انجمن زیست شناسی ایران