الهام بوستان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵فیزیک کاربردیدانشگاه بوعلی سینا (همدان)
کارشناسی ارشد۱۳۷۷ژئوفیزیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکترای تخصصی۱۳۸۹ژئوفیزیک، زلزله شناسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجهیات علمی تمام وقترسمی آزمایشیتمام وقت۱۰
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیریت گروه زمین شناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1395 تا کنون

ژئوفیزیک

زلزله شناسی

چاپ کتاب زئوفیزیک انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ژئوفیزیک

زلزله شناسی

فیزیک پایه 1

فیزیک پایه 2

اصول فیزیک سنجش از دور

آزمایشگاه فیزیک پایه 1

سوابق پژوهشی

ساعات حضور

برنامه  روزانه   مدیر  گروه زمین شناسی  در  نیم سال  اول  سال  تحصیلی  ۱۱۳۹۸-۱۳۹۷

 

روز  /  ساعت

۹:۴۵-۸:۱۵

۱۱:۳۰-۱۰:۰۰

۱۴:۰۰-۱۲:۳۰

۱۵:۴۵-۱۴:۱۵

۱۷:۳۰-۱۶:۰۰

۱۹:۱۵-۱۷:۴۵

شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

---

یک شنبه

تدریس

تدریس

حضور

تدریس

حضور

---

دوشنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

---

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

تدریس

---

چهارشنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

---

پنج شنبه

---

---

---

---

---

         ---