فاطمه برناکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کارشناسی ارشد۱۳۸۱زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکترای تخصصی۱۳۹۷زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد کرجمدیر گروه ادبیات انگلیسیقطعیتمام وقت۷
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه ادبیات انگلیسی ۱۳۹۶ تا کنون

استاد مشاور دانشجویان شاهد دانشکده ادبیات ۱۳۹۶ تا کنون

مدیر امور بین الملل دانشگاه آزاد کرج ۱۳۹۳-۱۳۹۰

مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی ۱۳۹۳-۱۳۹۱

 

استاد برتر

عضو کارگروه پژوهشی

عضو کارگروه بین الملل

 

رویکرد نقد

تاریخ نقد

مقاله نویسی

فنون صناعات

ترجمه شفاهی

ترجمه ادبی

و ...

همکاری در برگزاری رویدادهای علمی

ادبیات پسامدرن

ادبیات نواستعماری

ادبیات پسااستعماری

سیاست هویت

 

 

سوابق پژوهشی

همایش ملی زبان دانشگاه آزاد

همایش بین المللی شکسپیر دانشگاه تهران

Journal of English Literature and Cultural Studies

عضو کارگروه آموزش فدراسیون بین المللی استاندارد ۱۳۹۴-۱۳۹۳

 

ساعات حضور

شنبه الی سه شنبه ساعت ۹ الی ۱۶