معصومه بختیاری

دانشجوی دکتری بورسیه هیات علمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدادبیات انگلیسیتهراندمرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
کرجهیات علمیقطعیتمام وقت۹
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ساعات حضور

۱۲