شبنم اسبقی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مکاترونیکمعاون آموزشی و دانشجویی دانشکدهرسمی آزمایشیتمام وقت۶
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی