فرحناز اسدی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۳کارشناس ارشدتربیت مدرس
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مامایی بهداشت مادر و کودکتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده پرستاری مامائیعضو هیات علمیقطعیتمام وقت۲۰
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مربی مدعو دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1373-1371

مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی 1378-1374

عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی1378-1376

 

 

 

محقق برتردرحیطه تالیف کتاب دراولین جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی(حکیم )1393

استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1396

اصول پراتیک مامایی ،اصول خدمات بهداشتی (بهداشت 1) ،بهداشت مادر و کودک ، مدیریت جامع کیفیت (بهداشت 5) ،اختلالات عملکرد جنسی ، اپیدمیولوژی ، رادیولوژی و سونوگرافی ،

داور مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی 1378-1375

پرستاری و مامایی

سوابق پژوهشی