سیدابراهیم آرمن

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱زبان و ادبیات عربیشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳زبان و ادبیات عربیعلامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۸۸زبان و ادبیات عربیآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجیعضو هیئت علمیآزمایشیتمام وقت۹
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی إضاءات نقدیه

عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان