سیدابراهیم آرمن

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱زبان و ادبیات عربیشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳زبان و ادبیات عربیعلامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۸۸زبان و ادبیات عربیآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجیعضو هیئت علمیآزمایشیتمام وقت۹
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

رئیس اداره پژوهش دانشکده ادبیات و زبان های خارجی از سال 1389 تا سال 1392

مدیر مسؤول مجله علمی پژوهشی إضاءات نقدیه از سال 1390 تا کنون

معاون گروه زبان و ادبیات عربی از سال 1392 تا کنون

عضو هیئت مدیره علی البدل انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال 1392 تا سال 1394

عضو هیئت مدیره اصلی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال 1394 تا کنون

مسؤول کمیته بین الملل انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال 1395 تا کنون

پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال 1389

مقاله نویسی و روش تحقیق

نقد ادبی

متون نظم و نثر

ادبیات تطبیقی

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی إضاءات نقدیه از سال 1390 تا کنون

مدیر داخلی مجله علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگته تربیت مدرس از سال 1393 تا کنون

رشته زبان و ادبیات عربی

رشته مترجمی عربی

سوابق پژوهشی

عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی إضاءات نقدیه

عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان