سیدابراهیم آرمن

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱زبان و ادبیات عربیشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳زبان و ادبیات عربیعلامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۸۸زبان و ادبیات عربیآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجیعضو هیئت علمیآزمایشیتمام وقت۹
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

رئیس اداره پژوهش دانشکده ادبیات و زبان های خارجی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲

مدیر مسؤول مجله علمی پژوهشی إضاءات نقدیه از سال ۱۳۹۰ تا کنون

معاون گروه زبان و ادبیات عربی از سال ۱۳۹۲ تا کنون

عضو هیئت مدیره علی البدل انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴

عضو هیئت مدیره اصلی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال ۱۳۹۴ تا کنون

مسؤول کمیته بین الملل انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال ۱۳۹۵ تا کنون

نائب رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال ۱۳۹۸ تا کنون

پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال ۱۳۸۹

مقاله نویسی و روش تحقیق

نقد ادبی

متون نظم و نثر

ادبیات تطبیقی

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی إضاءات نقدیه از سال ۱۳۹۰ تا کنون

مدیر داخلی مجله علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

رشته زبان و ادبیات عربی

رشته مترجمی عربی

سوابق پژوهشی

عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی إضاءات نقدیه

عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان