ماندانا آرش

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۰۰۰۰دانشجوی دکتری مدیریت آموزشیعلوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد۱۳۸۰آموزش پرستاریعلوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده پرستاری - ماماییعضو هیات علمیقطعیتمام وقت
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی