سوسن آل رسول

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶الهیاتدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۸الهیاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترای تخصصی۱۳۸۰عرفان اسلامیواحد علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده الهیاتعضو هیئت علمیقطعیتمام وقت۲۷
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

- استاد پژوهشگر برتر دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج در سال 1384 .

- استاد نمونه دانشکده الهیات دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرج در سال 1389.

- پژوهشگر برجسته و مدرس توانای علوم و معارف قرآن کریم در نهمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه در سال 1390.

- پژوهشگر برتر قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1391.

- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1393.

سوابق پژوهشی