مرتضی اخلاقی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱الهیات- ادیان و عرفاندانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳الهیات- ادیان و عرفاندانشگاه آزاد اشلامی- تهران مرکزی
دکترای تخصصی۱۳۸۹ادیاندانشگاه دهلی