زرین آجودانی خراسانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)قطعینیمه وقت
(تنظیم نشده)قطعینیمه وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی