محمد احمد نائینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدکامپیوتر - نرم افزاردانشگاه آزاد واحد جنوب
کارشناسی ارشدکامپیوتر - نرم افزاردانشگاه آزاد زنجان
کارشناسیکامپیوتر - سخت افزاردانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی