مریم آقازاده

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده علوم گروه فیزیکهیِت علمیقطعیتمام وقت۱۲
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی